Politik

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for:

  • Lige løn for lige arbejde.
  • Lige mulighed for at gøre karriere.
  • Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid i alle livsfaser i karrieren
  • At flere kvinder udgør en mere repræsentativ andel af bestyrelsesposter i offentlige og private virksomheder, der opererer i Danmark.

At alle virksomheder har en

  • ligestillingspolitik vedr. alder, køn, kultur, sprog og handicap.
  • Fuld løn under barsel for begge køn og at en særlig del af forældreorloven øremærkes faderen.
  • FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at alle IDA-medlemmer kan være medlem af P+.

Lige løn for lige arbejde:

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for alle ansatte og ledige medlemmers interesser, hvad enten de er offentlig eller privat ansatte og uanset ansættelsesform; fastansatte, projektansatte eller utraditionelt ansatte mv.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for, at løn- og ansættelsesvilkår er uafhængige af køn, alder og etnicitet.

IDA skal arbejde for fuld ligestilling uanset alder, køn, kultur, sprog og handicap både på offentlige og private arbejdspladser.

FAGFORENINGSLISTEN vil have at IDA skal arbejde for at medlemmer i utraditionelle ansættelser herunder korttids- og deltidsansættelser, (de moderne daglejere) opnår ordentlige løn- og arbejdsvilkår svarende til ordinære ansatte fx med hensyn til barsel, efteruddannelse og pension.

Balance mellem arbejdsliv- og fritid:

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for, at IDA’s medlemmer skal have et arbejdsliv og et privatliv, som er i balance

Der skal være plads til familieliv og andre prioriteter i privatlivet. IDA skal arbejde for fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager til begge parters fordel. IDA-medlemmer skal støttes i at holde fri, når de har fri.

FAGFORENINGSLISTEN vil udvikle de grundlæggende lønmodtagerrettigheder som ferie, løn under sygdom, barselsorlov, omsorgsdage og arbejdstid, samt sikre grundlaget for en samlet balance i hverdagen. Denne udvikling foretages bedst i samarbejde med andre arbejdstagere og AC-medlemsorganisationer.

Styrk uddannelse og forskning:

IDA skal bruge sin styrke til at opfordre til statsstøttet forskning indenfor bæredygtig omstilling fra fossil baseret samfund til bæredygtige energikilder  Hertil skal IDA bidrage med forslag til hvor forskning og uddannelse skal styrkes, så der kan fremtidssikres et miljø- og sundhedsmæssig nul emissions samfund med stor biodiversitet.

Besparelser på forskning og uddannelse indenfor  har stor betydning for kvaliteten i uddannelserne og industriens muligheder for brugbar arbejdskraft. Det har samtidigt stor betydning for udviklingen i samfundet. Offentlige arbejdspladser er  direkte berørt af årlige nedskæringer og  vi risikerer samtidigt at tabe international anseelse og forringe konkurrenceevnen for de danske virksomheder. Derfor skal TR’ere og medarbejdere på uddannelses institutioner i inddrages i arbejdet, så de kan give et kvalificeret bud på hvad der skal tilføres af midler hvis kvaliteten og udviklingen af uddannelser hen mod nul-emissions samfund skal gøres mulig.

IDA skal offensivt arbejde imod besparelser indenfor forskning og uddannelse særligt på det teknologiske område, ved at bede om foretræde for ministre, samarbejde med AC-organisationer/forhandlingsfællesskabet (FH) samt Dansk industri. Og der skal etableres et tværorganisatorisk forum ala Broen til fremtiden – så man inddrager flest mulige medarbejdere og får styrket den lokale organisering både mellem TAP’ere og VIP’ere, så man lokalt kan sige fra ved nedskæringer, gennem fredelige aktionsformer.

IDA skal arbejde for at undgå taxameter systemet forbedres, og der strammes op for hvad universiteterne kan anvende undervisnings taxametret til. IDA skal sammen med de studerende arbejde for at der ikke sker forringelser af SU brugerbetaling herunder på uddannelse.

IDA skal komme med et bud på hvad overgangen mod nul-emissions samfund betyder for behovet for efter – og videreuddannelser. Og i samarbejde med overnævnte organisationer få etableret et nyt efter og videreuddannelses system – hvor man kan omskole sig og uddanne sig fra ikke faglært til faglært og videre til ingeniør når man er ramt af arbejdsløshed. Eller som en del af ens ansættelse.

Styrk forhold for ledige:

Arbejdsløse IDA-medlemmer skal hjælpes og støttes til at komme i arbejde. IDA skal arbejde for at ledige kan opkvalificere sig i ledighedsperioden, hvis man kommer fra en branche der er indenfor fossil ikke bæredygtige erhverv, til bæredygtige erhverv. IDA skal arbejde for at ledige må have bibeskæftigelse med egen virksomhed, hvis virksomheden understøtter grøn omstilling.  IDA skal arbejde for, at ledige medlemmer skal have ordentlig understøttelse i hele ledighedsperioden.

IDA skal støtte og hjælpe dimittender til at komme ind på arbejdsmarkedet. Fagforeningslisten hilser velkommen at dimittender får tilbagebetalt deres kontingent til IDA, hvis de ikke kommer i arbejde indenfor det første år efter de er færdiguddannede.

IDA skal arbejde for seniorers mulighed for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet så længe de ønsker det, og der skal sikres muligheder for en smidig overgang til pensionisttilværelsen.

Ordentlige arbejdsforhold:

FAGFORENINGSLISTEN tror på og arbejder ud fra, at IDA-medlemmer opnår de bedste løn- og arbejdsvilkår gennem virksomhedsgrupper og tillidsrepræsentanternes arbejde. IDA skal prioritere og have ressourcer til at række ud til de arbejdspladser, hvor der ikke er tillidsrepræsentanter eller virksomhedsgrupper/akademikerklubber.

Derfor er det centralt for FAGFORENINGSLISTEN, at IDA støtter det lokale arbejde med varetagelse af løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladser. Det kan ske ved valg af tillidsrepræsentanter, dannelse af virksomhedsgrupper og akademikerklubber samt dannelse af lokale netværk og ERFA grupper.

Den lokale organisering på arbejdspladserne – tillidsrepræsentanter, virksomhedsgrupper/akademikerklubber – er fundamentet for fagforeningsarbejdet i IDA. Den er tættest på medlemmerne i hverdagen, og er central i forhold til fastholdelse af nuværende medlemmer og rekruttering af nye. IDA skal styrke tilidsrepræsentantuddannelsen, så ligestilling og FN’s verdensmål kan indgå i TR’erens daglige arbejde.  Og i OK krav få afsat mere tid til at arbejdet kan varetages lokalt. Bæredygtighed og FN*s verdensmål skal integreres til tillidsrepræsentanternes arbejde eller der skal lokalt være FN’s verdensmål ambassadører på lige fod med arbejdsmiljø repræsentanter.

IDA skal i sin organisation sikre, at den lokale organisering til enhver tid får den bedst mulige administrative og juridiske støtte til sit arbejde.

IDA skal gennem beskrivelser af cases formidle medlemmernes perspektiver på tillidsrepræsentant- og virksomhedsgruppe-/akademikerklubarbejdet. IDA skal kommunikere værdien af en lokal organisering på arbejdspladserne på IDA.dk og Facebook med videre.

Det psykiske arbejdsmiljø er mange steder under pres. IDA skal sammen med de andre lønmodtagerorganisationer gøre en større indsats for at arbejdsforholdene bliver bedre. Det handler om god ledelse med fokus på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, med respekt for fagligheden.

IDA skal arbejde for seniorers mulighed for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet så længe de ønsker det, og der skal sikres muligheder for en smidig overgang til pensionisttilværelsen.

IDA skal have en skarp profil i kampen for den offentlige velfærd og være mere offensiv, når der varsles forringelser i arbejdsvilkårene for IDA-medlemmer.

IDA skal samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer for at kæmpe mod forringelser og for bedre løn- og ansættelsesvilkår.

IDA skal give en optimal støtte og forfølge sager, hvor IDA-medlemmer behandles urimeligt eller kommer i klemme. Det gælder både i forhold til fagligt arbejde og brug af ytringsfrihed.

Fasthold fokus på FN’s verdensmål:

Samfundsudviklingen skal styres, under hensyn til konsekvenserne af klimaændringer og kommende generationers mulighed for adgang til energi og ressourcer.

Derfor skal IDA fortsætte med aktivt at påvirke landspolitik i overensstemmelse med FN’s verdensmål. Som IDA-medlemmer har vi et fælles ansvar for at bidrage til en samfundsudvikling, der er i tråd med FN’s verdensmål.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at IDA som organisation udarbejder et bæredygtigheds-regnskab ud fra FN’s 17 verdensmål.

FAGFORENINGSLISTEN vil støtte og udvikle det fagtekniske arbejde, så vi kan fastholde og forbedre IDA-medlemmernes anseelse i samfundet. Vi tilskynder IDA-medlemmer til at gøre deres indflydelse gældende i fagtekniske selskaber, på deres arbejdspladser og gennem deltagelse i den offentlige debat.

Samfundet har brug for en infrastruktur, der underbygger en bæredygtig udvikling, bl.a. indenfor byggeri, hospitalsvæsen, kommunikation, transport, el-, varme- og vandforsyning samt ressourcehusholdning og affaldsminimering.

IDA og IDA’s medlemmer har et særligt ansvar for at teknologiudviklingen bidrager til et bæredygtigt samfund. Den fagtekniske debat bør omfatte, hvilke udviklingsbehov samfundet har for ny teknologi, og hvilke nuværende teknologisystemer, der bør afvikles.

Arbejdet med løsninger på klima- og energiproblemer skal opprioriteres. For at opnå mærkbare reduktioner i CO2-udslippet skal samfundet ”gå på to ben”. Udviklingen af energieffektiv teknologi skal reducere energiforbruget i bygnings-, produktions- og transportsektoren og energiforsyningen skal omstilles til CO2-neutrale kilder, som fx vindkraft, biomasse, solceller og bølgeenergi.