Griber du bolden og deltager aktivet i IDA

Styrk IDA Fagforening

Vores politik

Thomas Damkjær Petersen

--- Formand for IDA ---

Det skal give mening at gå på arbejde, og alle skal have fair løn- og arbejdsforhold. Vi kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer i projektansættelser og atypiske ansættelser.

Malene Matthison-Hansen

--- Hoved bestyrelsesmedlem i IDA---

IDA Fagforening er vores DNA

Carsten E. Thomsen

--- Formand for IDA Offentlig ---

Vores tillidsfolk skal have de bedste forholde og arbejdsbetingelser til glæde for IDA's medlemmer

Anders Vive Nielsen

- Medlem af IDA's Repræsentantskab -

Holder ferie når han har ferie gør du !!!!

Debatten udmunder i

Aktive og involverende medlemmer gør stærk Tillidsrepræsentant

Politik udvikling

Under overskrifterne “Stærke forhold for TR“, “Stærk TR med medlemmers opbakning” og “At gøre fagforening attraktiv på det private IDA område” brainstormes og diskuterer om en række konkrete initiativer som Fagforeningslisten vil byde ind med især til AR, IDA Privat og IDA Offentlig. 

Lige løn for lige arbejde

Uanset køn og etnicitet – Der skal i den kommende periode sættes mere ind imod ulige løn. Det skal ske gennem dialog med arbejdsgiverorganisationer og som tema i Ansattes Råd, på TR konferencer med videre. Tillidsfolkene skal i de årlige lønforhandlinger arbejde for at uligheder udlignes lokalt. Uligheder og forbedringer skal synliggøres både via lønstatistik men også med medlems eksempler på IDA’s hjemmeside. IDA skal være synlige i den offentlige debat om denne problemstilling.

Balance mellem arbejds- og familieliv

Arbejdet skal tilrettelægges efter en 37-40 timers arbejdsuge. Hvis der skal arbejdes længere, skal det kompenseres helst med frihed ellers med løn. Når man holder ferie og holder fri om aftenen og i weekender skal man ikke besvare arbejdstelefon og e-mails. Det skal arbejdsgiverne respektere. Tillidsfolk på de enkelte arbejdspladser skal italesætte dette og arbejde for at det indarbejdes i personalepolitikker. IDA skal arbejde for at det bliver indarbejdet i funktionærloven. For ved at holde fri og have tid og ro til vores familier, bliver vi ladet op til en mere effektiv arbejdsdag.

Ordentlige arbejdsforhold

Der skal mere fokus på ordentlig ledelse, det med god ledelse viser undersøgelse i IDAs medlemskreds har stor betydning for arbejdstilfredsheden. Der er i det offentlige og private en tendens til at der skal løbes stærkere og at den faglige stolthed sættes overstyr til fordel for regneark og statistik. Det går ud over reelle faglige gode resultater og arbejdsglæde. – Det skal IDA og tillidsfolkene italesætte og synliggøre – medlemmer skal opfordres til at dele urimeligheder anonymt, når fagligheden sættes over styr. Fagforeningslisten er meget i mod new public management og vil arbejde imod det i den kommende periode.  New public management virker modsat hensigten – giver dårlig kvalitet og stressede medarbejdere.

Kollektiv lønsikring

Vilkårene for ledige medlemmer er blevet kraftigt forringet. Fagforeningslisten foreslår at medlemmer, der bliver ledige, via lønsikring kan få suppleret dagpengene i en periode finansieret ved en kollektiv indbetaling via kontingentet til IDA. Med andre ord: Hvis du har været medlem af IDA i et år og har været tilknyttet arbejdsmarkedet i samme periode, vil Fagforeningslisten arbejde for en Kollektiv lønsikring, der i mindst ½ år supplerer dagpengene væsentligt.

 

Respektfuld behandling af og støtte til ledige

Fagforeningslisten vil i Ansattes Råd arbejde for at ledige skal have mulighed for opkvalificering og omskoling i ledighedsperioder med 1 til 2 semestres uddannelse. Dette vil gavne flere medlemmer, og det er bedre end blot passiv forsørgelse. En akademiker i arbejde giver typisk job til flere ikke akademikere derfor en win win situation hvis også akademikere kan opkvalificeres sig i ledighedsperioder. Ledige skal under praktik, anden uddannelse og opkvalificerings tilbud have fred til at fokusere på at udfylde praktikken og lære mest muligt, kravet om at skrive ansøgninger, bør tilpasses i disse situationer.

Styrkelse af uddannelse og fri forskning

Igennem mange år er taxametre nedskrevet og omprioriteringsbidrag har årligt fjernet 2% af budgetterne på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Fagforeningslisten vil i hovedbestyrelsen arbejde for at omprioriteringsbidraget skal fjernes. Hvis vi stadig skal have kvalitet i uddannelserne og ordnede arbejdsforhold, hvor både undervisere og de studerende oplever kvalitet, skal denne besparelse væk. Forskningsmidlerne til fri forskning er også reduceret gennem de senere år, samtidig er midler til energi og grøn omstilling skåret ned. Det betyder, at forskerne har vanskelige vilkår for at levere en god og fornyende forskning til gavn for virksomheder og medarbejdere i industrien. IDA skal arbejde for at forbedre vilkårene for forskning og uddannelse, Danmark har brug for dygtige studerende og kompetent forskning.

Fastholde IDA’s fokus på FN’s 17 verdensmål

IDA har bygget sin 2025 strategi op om de 17 verdensmål. IDA skal fortsætte arbejdet med at implementere verdensmålene i sine politikker og handlinger. IDA skal vise sine medlemmer og omverden hvordan der praktisk arbejdes med målene og hvordan arbejdet skaber forandring til gavn for mennesker og miljø. Klima og CO2 reduktion er elementer verdensmålene.  IDA skal arbejde for at Danmark går foran og fastlægger reduktionsmål på 60 til 70% i 2030 – Det kan lade sig gøre med massiv forskning indenfor fornyelige energikilder og opbevaring af energi samt udbygning af el-infrastruktur til el-biler og kollektiv trafik. IDAs medlemmer er en del af denne løsning.