Fagforeningslistens Politik

FAGFORENINGSLISTEN vil udvikle de grundlæggende lønmodtagerrettigheder som ferie, løn under sygdom, barselsorlov, omsorgsdage og arbejdstid, samt sikre grundlaget for en samlet balance i heverdagen. Denne udvikling foretages bedst i samarbejde med andre arbejdstagere og AC-medlemsorganisationer.

FAGFORENINGSLISTEN tror på og arbejder ud fra, at IDA-medlemmer opnår de bedste løn- og arbejdsvilkår gennem virksomhedsgrupper og tillidsrepræsentanternes arbejde. IDA skal prioritere og have ressourcer til at række ud til de arbejdspladser, hvor der ikke er tillidsrepræsentanter eller virksomhedsgrupper/akademikerklubber.

Derfor er det centralt for FAGFORENINGSLISTEN, at IDA støtter det lokale arbejde med varetagelse af løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladser. Det kan ske ved valg af tillidsrepræsentanter, dannelse af virksomhedsgrupper og akademikerklubber samt dannelse af lokale netværk og ERFA grupper.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for alle ansatte og ledige medlemmers interesser, hvad enten de er offentlig eller privat ansatte og uanset ansættelsesform; fastansatte, projektansatte eller utraditionelt ansatte mv.

Det faglige arbejde i IDA

Den lokale organisering på arbejdspladserne – tillidsrepræsentanter, virksomhedsgrupper/akademikerklubber – er fundamentet for fagforeningsarbejdet i IDA. Den er tættest på medlemmerne i hverdagen, og er central i forhold til fastholdelse af nuværende medlemmer og rekruttering af nye.

IDA skal i sin organisation sikre, at den lokale organisering til enhver tid får den bedst mulige administrative og juridiske støtte til sit arbejde.

IDA skal gennem beskrivelser af cases formidle medlemmernes perspektiver på tillidsrepræsentant- og virksomhedsgruppe-/akademikerklubarbejdet. IDA skal kommunikere værdien af en lokal organisering på arbejdspladserne på IDA.dk og facebook med videre.

Arbejdsliv

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for, at IDA’s medlemmer skal have et arbejdsliv og et privatliv, som er i balance

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for, at løn- og ansættelsesvilkår er uafhængige af køn, alder og etnicitet.

FAGFORENINGSLISTEN vil have at IDA skal arbejde for at medlemmer i utraditionelle ansættelser herunder korttids- og deltidsansættelser, (de moderne daglejere) opnår ordentlige løn- og arbejdsvilkår svarende til ordinære ansatte fx med hensyn til barsel, efteruddannelse og pension.

Arbejdsløse IDA-medlemmer skal hjælpes og støttes til at komme i arbejde. IDA skal arbejde for, at ledige medlemmer skal have ordentlig understøttelse i hele ledighedsperioden.

IDA skal støtte og hjælpe dimittender til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Der skal være plads til familieliv og andre prioriteter i privatlivet. IDA skal arbejde for fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager til begge parters fordel. IDA-medlemmer skal støttes i at holde fri, når de har fri.

Det psykiske arbejdsmiljø er mange steder under pres. IDA skal sammen med de andre lønmodtagerorganisationer gøre en større indsats for at arbejdsforholdene bliver bedre. Det handler om god ledelse med fokus på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, med respekt for fagligheden.

IDA skal arbejde for seniorers mulighed for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet så længe de ønsker det, og der skal sikres muligheder for en smidig overgang til pensionisttilværelsen.

Arbejdsliv for alle

IDA skal have en skarp profil i kampen for den offentlige velfærd og være mere offensiv, når der varsles forringelser i arbejdsvilkårene for IDA-medlemmer.

IDA skal arbejde for at undgå brugerbetaling herunder på uddannelse.

IDA skal arbejde for fuld ligestilling uanset alder, køn, kultur, sprog og handicap både på offentlige og private arbejdspladser.

FAGFORENINGSLISTEN vil arbejde for:

  • Lige løn for lige arbejde.

  • Lige mulighed for at gøre karriere.

  • Bedre balance mellem familie- og arbejdsliv i alle livsfaser i karrieren

  • At flere kvinder udgør en mere repræsentativ andel af bestyrelsesposter i offentlige og private virksomheder, der opererer i Danmark.

  • At alle virksomheder har en ligestillingspolitik vedr. alder, køn, kultur, sprog og handicap.

  • Fuld løn under barsel for begge køn og at en særlig del af forældreorloven øremærkes faderen.

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger herunder overenskomster og lønsikring.

IDA skal samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer for at kæmpe mod forringelser og for bedre løn- og ansættelsesvilkår.

IDA skal give en optimal støtte og forfølge sager, hvor IDA-medlemmer behandles urimeligt eller kommer i klemme. Det gælder både i forhold til fagligt arbejde og brug af ytringsfrihed.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at alle IDA-medlemmer kan være medlem af en fælles pensionskasse.

IDA skal tage ansvar

Samfundsudviklingen skal styres, under hensyn til konsekvenserne af klimaændringer og kommende generationers mulighed for adgang til energi og ressourcer.

Derfor skal IDA fortsætte med aktivt at påvirke landspolitik i overensstemmelse med FN’s verdensmål. Som IDA-medlemmer har vi et fælles ansvar for at bidrage til en samfundsudvikling, der er i tråd med FN’s verdensmål.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at IDA som organisation udarbejder et bæredygtigheds-regnskab ud fra FN’s 17 verdensmål.

FAGFORENINGSLISTEN vil støtte og udvikle det fagtekniske arbejde, så vi kan fastholde og forbedre IDA-medlemmernes anseelse i samfundet. Vi tilskynder IDA-medlemmer til at gøre deres indflydelse gældende i fagtekniske selskaber, på deres arbejdspladser og gennem deltagelse i den offentlige debat.

Samfundet har brug for en infrastruktur, der underbygger en bæredygtig udvikling, bl.a. indenfor byggeri, hospitalsvæsen, kommunikation, transport, el-, varme- og vandforsyning samt ressourcehusholdning og affaldsminimering.

IDA og IDA’s medlemmer har et særligt ansvar for at teknologiudviklingen bidrager til et bæredygtigt samfund. Den fagtekniske debat bør omfatte, hvilke udviklingsbehov samfundet har for ny teknologi, og hvilke nuværende teknologisystemer, der bør afvikles.

Arbejdet med løsninger på klima- og energiproblemer skal opprioriteres. For at opnå mærkbare reduktioner i CO2-udslippet skal samfundet ”gå på to ben”. Udviklingen af energieffektiv teknologi skal reducere energiforbruget i bygnings-, produktions- og transportsektoren og energiforsyningen skal omstilles til CO2-neutrale kilder, som fx vindkraft, biomasse, solceller og bølgeenergi.

Sundhed er en anden udfordring for udviklingen i samfundet. Forebyggelse er en kerneindsats for at mennesker kan få et sundt liv. Derfor skal samfundet fastholde og styrke forskning i og kontrol med, kemikalier og produkter, der kan forringe menneskers helbred. Der er behov for at styrke forskning i nye behandlingsmetoder.

IDA skal bruge sin styrke til at opfordre til statsstøttet forskning, videnscentre og udvikling i disse sektorer. Hertil skal IDA bidrage med forslag og normer, der kan fremtidssikre en miljø- og sundhedsmæssig positiv udvikling.

Besparelser på forskning og uddannelse indenfor sundheds- og energisektoren har stor betydning for udviklingen i samfundet. Offentlige arbejdspladser bliver direkte berørt. Men vi risikerer samtidigt at tabe international anseelse og forringe konkurrenceevnen for de danske virksomheder. Derfor skal IDA arbejde imod besparelser indenfor forskning og uddannelse særligt på det teknologiske område.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *